Nudistai nori maudyklos Plateliuose

Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vus pa­siekė pra­šy­mas ne­beig­no­ruo­ti esą tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je, tiek ir Plungės ra­jo­ne vis po­pu­liarė­jan­čio nu­distų judė­ji­mo ir skir­ti vietą mau­dyk­lai prie Pla­te­lių eže­ro, kur būtų ga­li­ma mau­dy­tis, de­gin­tis ir leis­ti laiką nuo­giems.

Šis pra­šy­mas ap­tar­tas ant­ra­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu, vi­suo­menės svei­ka­tos spe­cia­lis­tei ap­žvel­gus šio šil­to­jo se­zo­no mau­dyklų van­dens ir smėlio ko­kybės ty­rimų re­zul­ta­tus.
„Nu­diz­mas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis lie­tu­vių ir plun­giš­kių tar­pe. Ta­čiau ne­sant ofi­cia­lios nu­dis­tams skir­tos vie­tos mes pri­vers­ti pa­žeis­ti viešąją tvarką reg­la­men­tuo­jan­čius teisės ak­tus ir lais­va­laikį leis­ti tam ne­skir­to­se vie­to­se prie Pla­te­lių eže­ro ir prie kitų van­dens tel­ki­nių“, – ra­šo­ma krei­pimę­si į Sa­vi­val­dybės va­do­vus, kurį pa­si­rašė Gre­ta Pies­ki­naitė.
To­liau dėsto­ma, kad to­kios mau­dyk­los įren­gi­mas bran­giai ne­kai­nuotų. Esą už­tektų tik pa­sta­ty­ti apie mau­dyk­los pa­skirtį in­for­muo­jan­čius ženk­lus bei ret­kar­čiais to­je te­ri­to­ri­jo­je nu­pjau­ti žolę.
„Prie ap­lin­kos tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros įsi­pa­rei­go­ja­me pri­si­dėti ir pa­tys: su­rink­ti šiukš­les, pri­žiūrė­ti pa­krantę“, – bai­gia­mas raš­tas.
Krei­pimę­si įvar­din­ta ir konk­re­ti da­ta, nuo ka­da no­ri­ma to­kios mau­dy­mo­si vie­tos – kitų metų ge­gužės pir­mo­ji. Be to, iš­var­din­tos ir pen­kios ne­va ofi­cia­lios Pla­te­lių eže­ro mau­dyk­los: Plokš­tinės, Ber­žynė­lio, Li­ne­lio, Ąžuolų sa­los ir Pla­te­lių mies­te­lio. Nors konk­re­čiai ne­įvar­di­na­ma, bet ga­li­ma su­pras­ti, kad nu­dis­tai norėtų, jog vie­na jų būtų pri­tai­ky­ta būtent jiems. „Taip pat ga­li­mos ir ki­tos Sa­vi­val­dybės pa­si­ūly­tos vie­tos“, – už­si­me­na­ma.
Su pa­čia šio raš­to au­to­re „Že­mai­čiui“ su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau in­ter­ne­te ne­sun­kiai ga­li­ma ras­ti jos pa­si­sa­kymų nu­dis­tams opiais klau­si­mais. O pa­našų raštą, koks ant­ra­dienį ap­tar­tas  Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdy­je, taip pat pa­si­ra­šytą G. Pies­ki­naitės, rugpjūtį ga­vo ir Laz­dijų sa­vi­val­dybė.
Dar anks­čiau toks pra­šy­mas nag­rinė­tas ir Vil­niaus sa­vi­val­dybė­je. Ir jau šį pa­va­sarį sos­tinės nu­dis­tai šventė per­galę – jiems bu­vo įreng­ta at­ski­ra zo­na Va­la­kam­pių ant­ro­jo pa­plūdi­mio te­ri­to­ri­jo­je.
„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be bu­vo leng­vas ir konst­ruk­ty­vus. Per itin trumpą laiką pa­vy­ko įgy­ven­din­ti idėją, ku­rią dau­ge­lis Vil­niaus nu­distų dar prie­š me­tus laikė uto­pi­ja. Ma­no­me, jog tai di­de­lis žings­nis į prie­kį, ku­ris pa­dės vi­suo­me­nei at­si­kra­ty­ti pa­pli­tu­sių mitų apie nu­dizmą, ska­tins sveiką gy­ven­seną, lygų įdegį, tei­giamą po­žiūrį į žmo­gaus kūno grožį“, – tąkart žur­na­lis­tams sakė Vil­niaus nu­distų bend­ruo­menės at­sto­ve pri­si­sta­čiu­si G. Pies­ki­naitė.
Ar taip pat en­tu­zias­tin­gai šią idėją priims ir Plungės sa­vi­val­dybė, kol kas spręsti sun­ku. Minėtąjį pra­šymą ko­mi­te­to po­sėdy­je pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kienė at­kreipė dėmesį į tai, kad Plungės ra­jo­ne nėra nė vie­no ofi­cia­liai re­gist­ruo­to pa­plūdi­mio, o tik mau­dy­mo­si vie­tos.
„Jei nu­dis­tams išs­kirt to­kią zoną, ji turėtų būti trak­tuo­ja­ma kaip pa­plūdi­mys ir ati­tik­ti vi­sus jam ke­lia­mus hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus: turėtų būti gelbė­ji­mo sto­tis, tua­le­tas, per­si­ren­gi­mo būdelė ir taip to­liau“, – var­di­no ji ir klausė, ko­kia būtų po­sėdžio da­ly­vių nuo­monė?
Ko­mi­te­tui tądien pir­mi­nin­ka­vu­si gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čienė pa­stebė­jo, kad ne­ži­nant si­tua­ci­jos, ne­su­si­pa­ži­nus su to­kiems pa­plūdi­miams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais, kažką at­sa­ky­ti – su­dėtin­ga. „Rei­kia aiš­kin­tis“, – pri­dūrė ji.
„Man dar ne­te­ko girdė­ti, kad Plungė­je būtų nu­distų“, – gar­siai sua­be­jo­jo O. Ge­ruls­kienė. Bet tuoj pat su­laukė pa­tvir­ti­ni­mo, kad abe­jo­ti tuo – ne­ver­ta.
Ko­mi­te­to na­rys gy­dy­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis pri­si­pa­ži­no, kad ir jam ne­sve­ti­mos nu­dis­ti­nio judė­ji­mo idė­jos. „Aš Plungėj jau se­niai gy­ve­nu ir dau­gybę metų mau­dy­da­vau­si Plungės jūroj kaip nu­dis­tas. Nie­ka­da ne­būda­vo pro­blemų. Net jei ir pul­ke­lis mo­terų už 30 metrų iš­si­mau­dy­da­vo, mes su jo­mis ne­su­si­pyk­da­vom“, – pa­ti­ki­no jis.
„Jei tai pa­siektų kaž­kokį eks­hi­bi­zio­nizmą, sa­vo nuo­go kūno de­monst­ra­vimą ki­tiems, gal tai būtų ir pro­ble­ma. Bet jei žmo­gus atei­na ir iš­si­mau­do, pa­si­džiau­gia gam­ta, kam tai ga­li užk­liū­ti? Man 30 metų dėl to ne­bu­vo pro­blemų, kodėl tai mo­te­riai turėtų būti?“ – stebė­jo­si gy­dy­to­jas.
Vis dėlto I. Tau­čienė ak­cen­ta­vo, kad to­kiais pa­svars­ty­mais ir pa­si­kalbė­ji­mais iš­si­suk­ti ne­pa­vyks. Esą jei žmo­gus krei­pia­si, jam rei­kia duo­ti vie­nokį ar ki­tokį at­sa­kymą. „Bet spren­di­mai – atei­ty“, – užbaigė.

 

Šaltiniai:

https://www.zemaiciolaikrastis.lt/aktualijos/nudistai-nori-maudyklos-plateliuose

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/nudistai-nori-maudyklos-plateliuose-642-1413242

Dalinamės:


3 thoughts on “Nudistai nori maudyklos Plateliuose

 • 2020-11-27 at 07:46
  Permalink

  Klausiausi internete to posėdžio garso įrašą. Kol kas tradicinis požiūris – aš apie tai negirdėjau, aš tokio poreikio nežinau, aš maudžiausi 30 metų niekada problemų nebuvo… Tipiniai atsakymai atspindintys tipinį abejingumą nudistavimui. Va čia ir pasirodo, kad peticijos kuriamos neveltui. Reikia turėti kuo daugiau peticijas palaikančių žmonių. Galvokime ne tik apie savo artimiausią aplinką, bet ir apie tai, kad nuvažiavę kiton Lietuvos pusėn, turėsim tą patį komfortą, ką turi ir jau įteisinti pliažai.

 • 2020-11-27 at 07:47
  Permalink

  Ir dar kas patiko. Puikus kompromisas – maudymvietė! Nereikia paplūdimiui būtinų atributų – gelbėjimo stotis, persirengimo kabina ir kt., užtenka ženklo, kad čia galima legaliai būti nuogam.

 • 2020-11-27 at 17:05
  Permalink

  Labai gera idėja ir iniciatyva. Plateliai nemažas traukos centras ir manau tikslinga turėti oficialią nudistams skirtą poilsio vietą . Aišku jei savivaldybė neatras lėšų naujos vietos įrengimui ir paskelbs, kad kažkurią iš dabar esančių maudyklų ketinama paskirti nudistų reikmėms, galima tikėtis visuomenės pasipriešinimo . Atimti iš vienų ir atiduoti kitiems, visada kelia konfrontaciją.

Parašykite komentarą

error: Duomenys apsaugoti !!